محیط زیست پاک=استفاده از انرژی های تجدید پذیر

انرژی پاک ضرورت توسعه آن
استفاده از انرژی های نو توسعه امنیت انرژی کشور، کاهش آلودگی، کاهش هزینه های مربوط گرمایش جهانی ، کاهش هزینه های خانوار در طولانی مدت وعدم وابستگی به سوخت فسیلی را در پی دارد

از اینرو بسیاری ازکشورهای دنیا به شدت به دنبال استفاده از انرژی های پاک ونامحدود می باشند وکشور ماهم باید توجه جدی تری به این مقوله داشته باشد

تا بتوانیم محیط زیست پاک که امانت در دست ماست  را به آیندگان بسپاریم