طرح و برنامه برای ایجاد یک میکرو نیروگاه آبی

گام اول تعیین دبی و ارتفاع در دسترس میباشد. برای این منظور با توجه به شرایط خاص هر محل باید از روش مناسب تخمین دبی و اختلاف ارتفاع (هد) استفاده نمود. باید توجه داشت که اگر میزان جریان آب به صورت فصلی است، میزان دقیق آن برآورد و در فرم اطلاعات اولیه ذکر گردد؛ این موضوع در طراحی و انتخاب توربین حائز اهمیت میباشد.

 

در مورد اختلاف ارتفاع، لازم به ذکر است، برای راهاندازی دستگاه نیاز مبرمی به وجود پتانسیل آبی به صورت آبشاری نیست و تولید برق با استفاده از اختلاف ارتفاعی که از بالا دست تا پایین دست مسیر آب وجود دارد، امکان پذیر میباشد؛ در این حالت امکان لوله کشی از بالا دست تا محل نصب توربین در پایین دست برای ایجاد اختلاف ارتفاع کفایت میکند. طول مسیر انتقال آب از حوضچهی بالا دست تا پایین است، قطر لولهی مورد استفاده برای انتقال آب و همچنین جنس آن باید با توجه به شرایط خاص پروژه به دقت انتخاب گردد. باید در نظر داشت برای محاسبه اختلاف ارتفاع خالص میبایست اختلاف ارتفاع کل را از مجموع افتهای مکانیکی طول مسیر کم نمود تا اختلاف ارتفاع خالص بدست آید که این عدد در طراحی توربین منظور خواهد شد.